Σημαντική δωρεά 500.000 δολαρίων στο Γ.Ν. Χανίων «Ο Άγιος Γεώργιος»

Τα Νεα της Περιφερειας


Η Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων ανακοίνωσε την ολοκλήρωση μιας πολύ μεγάλης δωρεάς για την προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού, με χρηματοδότηση από το κληροδότημα των $500.000 της Πάβλοβα Βικτωρίας – χας Εμμ. Βουτετάκη, προς τιμήν της μνήμης των Σπύρου Βουτετάκη και του Εμμανουήλ Βουτετάκη».

Με την με θέμα 31ο/ πρακτικό 45/21-12-2020 (ΑΔΑ Ω83Ξ46907Τ-Φ8Π) απόφαση, το Διοικητικό Συμβούλιο του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων αποφάσισε να αποδεχθεί την κληροδοσία της Βικτωρίας Βουτετάκη.
Κατόπιν της με θέμα 37ο/ πρακτικό 10/14-04-2021 απόφασης ΔΣ (ΑΔΑ 6Ψ4Ε46907Τ-ΒΥΙ), εγκρίθηκε η αξιοποίηση του συγκεκριμένου κληροδοτήματος για την προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.
Με το αρ. πρ.58932ΕΞ2021/9-5-2021 έγγραφο της Δ/νσης Κοινωφελών Περιουσιών του Υπουργείου Οικονομικών διαβιβάστηκε στη Διεύθυνση Κοινωφελών Περιουσιών, τμήμα εκκαθάρισης της Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης ο φάκελος του κληροδοτήματος και κοινοποιήθηκε σε αυτήν υπεύθυνη δήλωση με τα πλήρη στοιχεία του Διοικητή Γιώργου Μπέα ως εκτελεστή του κοινωφελούς σκοπού και περί αποδοχής του, καθώς και ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του τα κωλύματα του άρθρου 18 παρ. 1 περ β έως δ του Ν. 4182/2013.

Αντίστοιχα με την με θέμα 53ο/ πρακτικό 32ο /14-09-2022 (ΑΔΑ ΩΜ7Π46907Τ-ΔΗΨ) απόφαση του Δ.Σ. εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές για τον επιλεγμένο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό κατόπιν ολοκλήρωσης δύο δημόσιων διαβουλεύσεων στο ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

Παράλληλα, λόγω της τρέχουσας ισοτιμίας δολαρίου /…Διαβάστε τη συνέχεια: ertnews.gr